FANDOM


 
Línea 63: Línea 63:
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">守んのが漢だ</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">守んのが漢だ</span></p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">俺が言えることは…</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">俺が言えることは…</span></p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">困難なとき 負けそうなとき</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">困難なとき 負けそうなとき</span></p>
Línea 87: Línea 87:
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">掴め お前の夢</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">掴め お前の夢</span></p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">壊れそうさ 脆くて儚い</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">壊れそうさ 脆くて儚い</span></p>
Línea 99: Línea 99:
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">指一つ触れさせちゃダメだ</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">指一つ触れさせちゃダメだ</span></p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">俺が目指すとこは…</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">俺が目指すとこは…</span></p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">限界なとき 折れそうなとき</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">限界なとき 折れそうなとき</span></p>
Línea 123: Línea 123:
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">刻め お前の夢</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">刻め お前の夢</span></p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">困難なとき 負けそうなとき</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">困難なとき 負けそうなとき</span></p>
Línea 141: Línea 141:
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">掴め お前の夢</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-size:9pt;line-height:0.56cm;">掴め お前の夢</span></p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
 
==Letra en inglés==
 
==Letra en inglés==
Línea 156: Línea 156:
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">The honorable man I protect</p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">The honorable man I protect</p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">What I am saying is...</p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">What I am saying is...</p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-style:normal">In the time of difficulty, the time when you’re about to lose</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-style:normal">In the time of difficulty, the time when you’re about to lose</span></p>
Línea 176: Línea 176:
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">Grasp it, your dream</p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">Grasp it, your dream</p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-style:normal">About to break, the fragile fleeting</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-style:normal">About to break, the fragile fleeting</span></p>
Línea 186: Línea 186:
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">Shall touch him even with one finger</p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">Shall touch him even with one finger</p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">The place I aim at is...</p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">The place I aim at is...</p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-style:normal">In the time when you are at your limit, the time when you are about to break</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-style:normal">In the time when you are at your limit, the time when you are about to break</span></p>
Línea 206: Línea 206:
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">Carve it, your dream</p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">Carve it, your dream</p>
   
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"></p>
+
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;">
  +
</p>
   
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-style:normal">In the time of difficulty, the time when you’re about to lose</span></p>
 
<p style="border-style:none;padding:0cm;line-height:0.56cm;"><span style="font-style:normal">In the time of difficulty, the time when you’re about to lose</span></p>
Línea 226: Línea 226:
   
 
==Video==
 
==Video==
[[Video:Yell - Gokudera Hayato Sub Esp|thumb|300px|left]]
 
 
[[Categoría:Character Song]]
 
[[Categoría:Character Song]]

Última revisión del 14:11 22 abr 2015

YELL
Character Album SONG “RED” ~FAMIGLIA~ gokudera hayato - YELL
Datos
Album
RED - famiglia
Fecha de Salida
21 de Julio del 2010
Interprete
Hidekazu Ichinose
Personaje
Hayato Gokudera

Yell es el Character Song de Hayato Gokudera. El intérprete es Hidekazu Ichinose.

RomajiEditar

Mamoritai to omoeru mono ga
Sou hitotsu wa aru darou
Subete sasage narifuri kamawazu
Mamon no ga otoko da
Ore ga ieru koto wa...
Konnan na toki makesou na toki
Kuishibaru tsuyosa
Kizutsuita toki kanashii toki mo
Kujikenai tsuyosa
Arashi wo okose honoo wo hanate
Tsukinukero ima wo
Tsukame omae no yume


Kowaresou sa morokute hakanai
Kibou no kakera ga
Mune ni kakae dare ni mo
Yubi hitotsu furesasecha dame daOre ga mezasu toko wa...Genkai na toki oresou na toki
Fumidaseru tsuyosa
Igetai toki mo kurushii toki mo
Tachimukau tsuyosa
Arashi to tomo ni ikari wo hanate
Tatakai wa tsuzuku
Kizame omae no yume


Konnan na toki makesou na toki
Kuishibaru tsuyosa
Kizutsuita toki kanashii toki mo
Kujikenai tsuyosa
Arashi wo okose honoo wo hanate
Tsukinukero ima wo
Tsukame omae no yume

Kanji Editar

守りたいと思えるものが

そう ひとつはあるだろう

すべて捧げなりふり構わず

守んのが漢だ

俺が言えることは…

困難なとき 負けそうなとき

食いしばる強さ

傷ついたとき 悲しいときも

挫けない強さ

嵐を起こせ 炎を放て

突き抜けろ 今を

掴め お前の夢

壊れそうさ 脆くて儚い

希望の欠片が

胸に抱え誰にも

指一つ触れさせちゃダメだ

俺が目指すとこは…

限界なとき 折れそうなとき

踏み出せる強さ

逃げたいときも 苦しいときも

立ち向かう強さ

嵐と共に 怒りを放て

戦いは続く

刻め お前の夢

困難なとき 負けそうなとき

食いしばる強さ

傷ついたとき 悲しいときも

挫けない強さ

嵐を起こせ 炎を放て

突き抜けろ 今を

掴め お前の夢

Letra en inglésEditar

The person I want to protect and think of

Yes, there is one

Devoting everything, not caring about my appearance

The honorable man I protect

What I am saying is...

In the time of difficulty, the time when you’re about to lose

The clasing strength

In the time when you’re hurt, the time when you’re sad too

The unbroken strength

Waking up the storm, releasing the flame

Pierce through, right now

Grasp it, your dream

About to break, the fragile fleeting

Fragments of hope

Carrying it inside my heart, no one

Shall touch him even with one finger

The place I aim at is...

In the time when you are at your limit, the time when you are about to break

The advancing strength

In the time when you want to run too, the time when you suffer too

The facing strength

Together with the storm, releasing the anger

I continue fighting

Carve it, your dream

In the time of difficulty, the time when you’re about to lose

The clasing strength

In the time when you’re hurt, the time when you’re sad too

The unbroken strength

Waking up the storm, releasing the flame

Pierce through, right now

Grasp it, your dreamVideoEditar

El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.